SZKOLENIA ENERGETYCZNE G1, G2, G3 , POMIARY ELEKTRYCZNE, SZKOLENIA BHP i PPOŻ

EGZAMINY - UPRAWNIENIA

 

Opłata egzaminacyjna wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę

Aktualnie                                                               opłata egzaminacyjna wynosi: 225

Opłatę należy wnieść na konto:

ELEKTRO - ENERGETYKA

04 785 Warszawa ul. Ruty 3

39 1160 2202 0000 0001 3734 9968

Aby uzyskać szczegółowe informacje

skontaktuj sie z nami.

tel. 609537730

biuro@szkolenia-elektryczne.pl

Komisje egzaminacyjne SEP i SOP
przeprowadzają egzaminy sprawdzające kwalifikacje na stanowiskach eksploatacji i dozoru zakończone wydaniem świadectw kwalifikacyjnych

Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:

 • Ustawa z dn. 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne
 • (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2005 r. Nr 141,poz.1189).

 

 

 

Wymagana wiedza

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, przy których wymagane jest posiadanie świadectw kwalifikacyjnych powinny wykazać się na egzaminie wiedzą w zakresie:

 

Na stanowisku DOZORU

 

 1. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii.
 3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci.
 5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska.
 6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci.
 7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.
 8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych.

 

Na stanowisku EKSPLOATACJI

 

 1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci.
 2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych.
 4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
 5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.