SZKOLENIA ENERGETYCZNE G1, G2, G3 , POMIARY ELEKTRYCZNE, SZKOLENIA BHP i PPOŻ

POMIARY ELEKTRYCZNE

Zadzwoń tel. 609 537 730 lub 792 271 057

.

POMIARY ELEKTROENERGETYCZNE

.

1/ Pomiary instalacji i urządzeń o napięciu nie wyższym niż 1 kV

- pomiary rezystancji izolacji

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- pomiary rezystancji uziemień

- badania wyłączników różnicowoprądowych

.

2/ Pomiary instalacji i urządzeń o napięciu wyższym niż 1 kV

- pomiary rezystancji izolacji

- pomiary rezystancji uziemień

- pomiary napięć rażeniowych

- próby napięciowe

.

3/ Pomiary natężenia oświetlenia

.

! Koszty wykonania pomiarów ustalane każdorazowo na podstawie zakresu wymaganych pomiarów , liczby punktów pomiarowych oraz dostępności pomieszczeń

.

AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA

.

- Sprawdzanie poprawności wykonania i montażu urządzeń elektroenergetycznych

- uruchamianie automatyki

- wykonywanie nastaw zabezpieczeń nadprądowych za pomocą wymuszalników

- próby i badania odbiorcze

.

TRAKCJA ELEKTRYCZNA

.

- Sprawdzanie poprawności wykonania i montażu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych

- uruchamianie automatyki prądu stałego

- wykonywanie diagnostyki i nastaw zabezpieczeń nadprądowych wyłączników szybkich za pomocą wymuszalnika DC

- próby i badania odbiorcze stacji trakcyjnych (tramwajowych i kolejowych)

.

.

! Koszty w/w usług ustalane każdorazowo na podstawie zakresu robót i miejsca ich przeprowadzenia.

.

Zadzwoń tel. 609 537 730 lub 792 271 057