Pomiary elektryczne

POMIARY ELEKTROENERGETYCZNE

1. Pomiary instalacji i urządzeń o napięciu nie wyższym niż 1 kV

- pomiary rezystancji izolacji
- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
- pomiary rezystancji uziemień
- badania wyłączników różnicowoprądowych

2. Pomiary instalacji i urządzeń o napięciu wyższym niż 1 kV

- pomiary rezystancji izolacji
- pomiary rezystancji uziemień
- pomiary napięć rażeniowych
- próby napięciowe

3. Pomiary natężenia oświetlenia

Koszty wykonania pomiarów są ustalane każdorazowo na podstawie zakresu wymaganych pomiarów,
liczby punktów pomiarowych oraz dostępności pomieszczeń

AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA

- Sprawdzanie poprawności wykonania i montażu urządzeń elektroenergetycznych
- uruchamianie automatyki
- wykonywanie nastaw zabezpieczeń nadprądowych za pomocą wymuszalników
- próby i badania odbiorcze

TRAKCJA ELEKTRYCZNA

- Sprawdzanie poprawności wykonania i montażu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
- uruchamianie automatyki prądu stałego
- wykonywanie diagnostyki i nastaw zabezpieczeń nadprądowych wyłączników szybkich za pomocą wymuszalnika DC
- próby i badania odbiorcze stacji trakcyjnych (tramwajowych i kolejowych)

Koszty w/w usług są ustalane każdorazowo na podstawie zakresu robót i miejsca ich przeprowadzenia.

Skopiowano do schowka